Przegląd

mateco, register of commerce and companies number: B 173589 przywiązuje ogromną wagę do kwestii ochrony Twoich danych osobowych. W poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności opisujemy środki wprowadzone w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z celami i zobowiązaniami wynikającymi z ustawy o ochronie osób fizycznych (w związku z przetwarzaniem danych osobowych) z dnia 30 lipca 2018 r. oraz innych stosownych ustaw i rozporządzeń. Celem niniejszego wyjaśnienia jest poinformowanie Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe na witrynie mateco, register of commerce and companies number: B 173589.

mateco, register of commerce and companies number: B 173589 działa nie tylko jako administrator danych osobowych w ramach wielu procesów i systemów mających zastosowanie w mateco, register of commerce and companies number: B 173589, lecz także jako podmiot przetwarzający, który może mieć kontakt z danymi osobowymi, przetwarzanymi na życzenie naszych klientów. Jako podmiot przetwarzający dane, zgodnie z przepisami sporządziliśmy umowę o przetwarzaniu danych, którą obie strony winny przeczytać i podpisać.

mateco, register of commerce and companies number: B 173589, jako administrator danych osobowych i/lub podmiot je przetwarzający, podejmie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. Zgodnie z naszą umową o przetwarzaniu danych, jako podmiot przetwarzający zawsze zapewniamy pomoc administratorowi danych.

Niniejszą politykę prywatności ostatnio zaktualizowano dnia 10 grudnia 2019 roku.

Działania mateco, register of commerce and companies number: B 173589

mateco, register of commerce and companies number: B 173589 wynajmuje lub sprzedaje nowe lub używane maszyny, a także oferuje szkolenia zatwierdzone przez VCA.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Otrzymujemy i przetwarzamy dane od klientów / dostawców / partnerów itp. (tzn. osób, których dane dotyczą) w ramach współpracy lub przyszłej współpracy (potencjalni klienci).

Opisywane “osobowe dane kontaktowe i identyfikacyjne” to:

Dane osobowe, które gromadzimy, są odpowiednie i istotne dla naszych celów. Ograniczamy gromadzenie Twoich danych osobowych do minimum niezbędnego do celów ich przetwarzania.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zawartej z nami umowy lub, na Twoje żądanie, do podjęcia niezbędnych działań w celu osiągnięcia porozumienia z nami.

Dane te są nam potrzebne do wykonywania normalnych działań biznesowych i świadczenia usług. Zgodnie z postanowieniami RODO odpowiada to “uzasadnionemu interesowi” i “zobowiązaniu umownemu” administratora danych.

Wszelkie dane osobowe (ogólne dane identyfikacyjne) będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

Jak gromadzimy dane osobowe?

Gromadzenie danych może odbywać się różnymi sposobami, w tym:

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres naszej współpracy, jeśli nie zostanie ona zakończona przez żadną ze stron. Jako osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), możesz wyraźnie zażądać ich wcześniejszego usunięcia bez naruszania okresów przechowywania wymaganych przepisami prawa.

Ogólnych warunków korzystania

Rekrutacja i wybór

W celu zapewnienia optymalnych możliwości zatrudnienia, musimy przetwarzać pewne informacje na Twój temat. Prosimy o podawanie wyłącznie tych danych, które naszym zdaniem rzeczywiście pozwolą nam zapewnić pomoc, np. imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, informacje dot. wykształcenia, historia zatrudnienia, osoby kontaktowe w nagłych wypadkach, status imigracyjny, informacje finansowe (gdy musimy przeprowadzić kontrolę sytuacji finansowej) oraz numer ubezpieczenia społecznego (oczywiście możesz z własnej woli udostępnić nam inne istotne informacje). W stosownych przypadkach oraz zgodnie z miejscowymi przepisami i wymogami możemy również gromadzić dane dotyczące zdrowia, informacji z zakresu różnorodności kulturowej lub dotyczących wszelkich wyroków skazujących.

Gromadzimy Twoje dane osobowe od osób trzecich (np. przez serwisy społecznościowe, sieci kontaktów zawodowych, firmy zbierające oferty pracy i dostawców witryn internetowych).

W zakresie, w jakim uzyskasz dostęp do naszej witryny internetowej, albo przeczytasz naszą wiadomość e-mail lub klikniesz na nią, będziemy również gromadzić pewne dane automatycznie lub po dostarczeniu ich nam przez Ciebie.

Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym, gromadzimy również Twoje dane osobowe:

Ponadto, w zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do naszej witryny internetowej, czytasz lub klikasz na otrzymaną od nas wiadomość e-mail, możemy również gromadzić pewne dane automatycznie lub po przekazaniu ich nam przez Ciebie.

Jeżeli zatrudniamy lub angażujemy Cię bezpośrednio jako pracownika tymczasowego, podstawową przyczyną wykorzystywania Twoich danych osobowych jest zapewnienie płynnego przebiegu naszego tymczasowego stosunku oraz przestrzeganie naszych wzajemnych obowiązków umownych i innych, jak również zobowiązań wobec naszych klientów, a także przestrzeganie naszych obowiązków wobec osób trzecich, np. organów podatkowych i agencji rządowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

1. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Twoich danych osobom ani firmom spoza grupy mateco.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:

Do przetwarzania Twoich danych osobowych możemy wykorzystywać osoby trzecie, które otrzymują te dane. Wymagamy, aby te osoby trzecie, jako podmioty przetwarzające, przetwarzały Twoje dane zgodnie z naszymi zaleceniami i normami (bezpieczeństwa). Takie porozumienia zawieramy z każdym podmiotem przetwarzającym w tzw. umowie o przetwarzaniu danych. Niektóre z tych podmiotów przetwarzających mogą znajdować się poza terytorium UE. W takim przypadku zapewnimy zawarcie z nimi dodatkowych porozumień, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony.

2. W przypadku całkowitej lub częściowej reorganizacji lub przeniesienia działalności mateco, register of commerce and companies number: B 173589, polegającej na reorganizacji, przeniesieniu, zaprzestaniu działalności gospodarczej lub w przypadku ogłoszenia upadłości przez mateco, register of commerce and companies number: B 173589, może dojść do przeniesienia danych do nowych podmiotów lub osób trzecich, za pośrednictwem których mateco, register of commerce and companies number: B 173589 może prowadzić działalność w całości lub częściowo.

mateco, register of commerce and companies number: B 173589 dołoży wszelkich należytych starań, aby powiadomić Cię z wyprzedzeniem o tym, że mateco, register of commerce and companies number: B 173589 udostępnia Twoje dane wspomnianej stronie trzeciej, ale tym samym potwierdzasz również, że w pewnych okolicznościach może to być niewykonalne ze względów technicznych lub handlowych.

3. W rzadkich przypadkach mateco, register of commerce and companies number: B 173589 może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na mocy nakazu sądowego lub do przestrzegania innych obowiązujących przepisów prawa.

4. Po wskazaniu Ciebie jako potencjalnego kandydata na wolne stanowisko, firma Moneybookers może udostępnić Twoje dane dowolnej spółce należącej do grupy Moneybookers oraz stowarzyszonym z nią osobom trzecim (np. usługodawcom) w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie naszych usług.

5. Jeżeli zatrudniamy lub angażujemy Cię bezpośrednio jako pracownika tymczasowego, możemy udostępnić Twoje dane osobowe odpowiednim współpracownikom w ramach grupy mateco (może to dotyczyć również współpracowników w innych biurach / krajach).

Dostęp osób trzecich

1. W celu przetwarzania Twoich danych osobowych możemy udzielić osobom trzecim prawa dostępu do Twoich danych osobowych.

2. W takim przypadku zapewniamy identyczny poziom ochrony, jaki wskazano w tej Polityce prywatności, poprzez wprowadzenie wykonalnych zobowiązań umownych względem tych pracowników i współpracowników.

Media społecznościowe

Za pośrednictwem sieci i (własnych) kanałów mediów społecznościowych pragniemy prowadzić dialog z klientami, użytkownikami naszych usług / aplikacji oraz osobami odwiedzającymi witrynę internetową na temat naszej firmy, produktów i/lub usług. Celem tych działań jest dostarczenie użytecznych i istotnych informacji i/lub odpowiadanie na pytania zadawane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Aktywnie śledzimy kanały internetowe i serwisy społecznościowe, np. Facebook, Instagram, YouTube oraz blogi. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na każde pytanie lub komentarz. Nasza odpowiedź na dowolne treści lub jej brak nie stanowi podstawy do nabycia jakichkolwiek praw.

Uczestnicząc w dyskusjach w mediach społecznościowych i odpowiadając na pytania lub komentarze, możemy gromadzić dane (osobowe). Naturalnie dane te będziemy przetwarzać zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Nie odpowiadamy za treści publikowane przez innych użytkowników mediów społecznościowych ani za sposób, w jaki traktują oni dane osobowe.

Za pośrednictwem tych mediów społecznościowych możesz według własnego uznania swobodnie śledzić mateco.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Możemy korzystać z profilowania. Profilowanie oznacza gromadzenie, analizę i łączenie danych (osobowych) w celu przypisania użytkownika do określonych kategorii. Dla potrzeb stworzenia profilu algorytm profilowania może teoretycznie korzystać ze wszystkich niezbędnych rodzajów danych wymienionych w punkcie 2. Więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania danych można znaleźć na naszej stronie Polityka dot. plików cookie

Po uzyskaniu danych wykonuje się analizy, które zapewnią automatyczne dodawanie pewnych kategorii do Twojego profilu. Dzięki temu profilowanie zapewnia, że treść naszych witryn internetowych, aplikacji, wiadomości e-mail, ofert i ogłoszeń będzie bardziej dopasowana do Twoich zainteresowań.

Profilowanie może wpływać na Twoją prywatność (np. jeśli przypisaliśmy Ci niewłaściwe kategorie (zainteresowań) na podstawie błędnych lub nieaktualnych informacji). W takim przypadku możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@mateco.lu w celu zlecenia korekty swoich danych.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne. Dlatego zapewniamy niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Czynimy wszystko, aby dokładnie chronić naszą sieć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz poufność danych osobowych i biznesowych naszych klientów, dostawców i potencjalnych klientów.

W zakresie organizacji mamy oświadczenie o prywatności oraz jasno określone obowiązki i odpowiednie organy. Mamy również niezbędne procesy i procedury na rzecz optymalnego wdrażania i przestrzegania tej polityki.

W ramach współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane, bezpieczeństwo Twoich danych osobowych egzekwujemy na podstawie umowy.

Korzystanie z urządzeń śledzących w systemie GPS

Nasze urządzenia mogą być wyposażone w urządzenia śledzące systemu GPS, które wysyłają dane w czasie rzeczywistym mateco, register of commerce and companies number: B 173589.

Za pomocą urządzeń śledzących GPS gromadzimy następujące dane techniczne (dotyczące wyłącznie podłączonej maszyny):

Jakie prawa Ci przysługują i jak je egzekwować?

Masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o dostęp do wszystkich przetwarzanych przez nas, a dotyczących Ciebie danych osobowych.

Możesz również powiadomić nas o chęci skorzystania z przysługującego Ci prawa do ograniczenia przetwarzania i przekazywania Twoich danych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Z praw tych można korzystać bezpłatnie, przesyłając wyraźną prośbę w tej sprawie na nasz adres e-mail w sprawach prywatności privacy@mateco.lu, w której wyraźnie zaznaczysz, z którego prawa pragniesz skorzystać, wraz z wyjaśnieniem, kopią własnego dowodu tożsamości oraz informacją o tym, jak możemy się z Tobą skontaktować.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią na wniosek, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych:

National Commission for Data Protection
1, avenue du Rock’n’Roll
4361 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
Tel.
“+352 26 10 60-1”
info@cnpd.lu
cnpd.public.lu

Aktualizacje tej Polityki prywatności

To oświadczenie możemy uaktualniać lub uzupełniać według własnego uznania. Dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania tego oświadczenia, aby być na bieżąco z zasadami, według których przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe.