Overzicht

De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor mateco, register of commerce and companies number: B 173589. In dit privacybeleid beschrijven we de maatregelen die wij hebben genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de doelen en verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving. In deze uitleg willen wij u duidelijk informeren over hoe we binnen mateco, register of commerce and companies number: B 173589 uw persoonsgegevens beschermen.

mateco, register of commerce and companies number: B 173589 treedt niet alleen op als verwerkingsverantwoordelijke in de verschillende processen en systemen binnen mateco, register of commerce and companies number: B 173589, maar ook als verwerker wanneer we te maken krijgen met persoonsgegevens van onze klanten die we op hun verzoek verwerken. Als verwerker wordt in overeenstemming met de wetgeving een gegevensverwerkingsovereenkomst verstrekt die door beide partijen moet worden gelezen en ondertekend.

mateco, register of commerce and companies number: B 173589 zal, als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker, de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen. Als verwerker bieden wij in overeenstemming met onze gegevensverwerkingsovereenkomst altijd ondersteuning aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 december 2019.

Activiteiten van mateco, register of commerce and companies number: B 173589

mateco, register of commerce and companies number: B 173589 verhuurt of verkoopt nieuwe of tweedehands machines, en biedt ook VCA-erkende opleidingen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

“Persoonsgegevens“: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij ontvangen en verwerken gegevens van klanten/leveranciers/partners, enz. (d.w.z. betrokkenen) in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospects).

Deze “persoonlijke contact- en identificatiegegevens“ zijn:

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn passend en relevant voor onze doelen. Wij beperken de door ons verzamelde persoonsgegevens tot de minimaal benodigde gegevens voor de doelen waarvoor we de persoonsgegevens verwerken.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons bent aangegaan of om, op uw verzoek, de noodzakelijke maatregelen te nemen om tot een overeenkomst met ons te komen.

Wij hebben deze gegevens nodig voor onze standaard zakelijke activiteiten en het verlenen van onze diensten. In overeenstemming met de AVG stemt dit overeen met het ”gerechtvaardigde belang” en de ”contractuele verplichting” van de verwerkingsverantwoordelijke.

Alle persoonsgegevens (algemene identificatiegegevens) worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Het verzamelen van gegevens kan op verschillende manieren gebeuren, waaronder:

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Zolang als de samenwerking blijft bestaan en niet door één van beide partijen wordt beëindigd, worden de persoonlijke identificatiegegevens bewaard. Als een betrokkene kunt u uitdrukkelijk verzoeken dat deze gegevens worden verwijderd zonder schending van de wettelijke bewaringstermijn.

Algemene voorwaarden

Werving en selectie

Om u de beste werkgelegenheidskansen te bieden moeten we bepaalde informatie over u verwerken. Wij vragen alleen om gegevens waarvan we denken dat deze ons echt in staat stellen om u te helpen, zoals uw naam, leeftijd, contactgegevens, opleidingsgegevens, arbeidsverleden, contactpersonen voor noodgevallen, immigratiestatus, financiële gegevens (indien we een financieel antecedentenonderzoek moeten uitvoeren) en burgerservicenummer (en u kunt er natuurlijk voor kiezen om andere relevante informatie met ons te delen). In voorkomende gevallen en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, kunnen we ook gegevens verzamelen die verband houden met uw gezondheid, diversiteit op de werkplek, of gegevens van eventuele strafrechtelijke veroordelingen.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld via sociale media, zakelijke netwerken, vacature-aggregators en providers van vacaturesites).

Voor zover dat u onze website opent of een e-mail van ons leest of hierop klikt, verzamelen wij bepaalde gegevens ook automatisch of omdat u ons deze gegevens verstrekt.

Als u een tijdelijke werknemer bent, verzamelen wij uw gegevens:

Daarnaast kunnen wij, voor zover dat u onze website opent of een e-mail van ons leest of hierop klikt, bepaalde gegevens ook automatisch verzamelen of omdat u ons deze gegevens verstrekt.

Als u als uitzendkracht bij ons komt werken of als u voor bepaalde tijd bij ons in dienst komt, is de voornaamste reden voor het gebruik van uw persoonsgegevens te zorgen voor een soepel verloop van onze tijdelijke relatie, en om te voldoen aan contractuele en andere verplichtingen jegens elkaar en onze klanten, en om te voldoen aan onze verplichtingen jegens derden, zoals belastingdiensten en overheidsinstanties.

Met wie delen we uw gegevens?

1. Wij verkopen of verhuren uw gegevens niet aan personen of bedrijven die geen onderdeel uitmaken van de mateco-groep.

We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen we gebruik maken van derden die uw gegevens ontvangen. Wij vereisen van deze derden dat zij als verwerker uw gegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies en (beveiligings-)standaarden. Wij registreren deze overeenkomsten met elke verwerker in een zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst.
Een aantal van deze verwerkers kunnen buiten de EU gevestigd zijn. In dat geval waarborgen wij dat wij met deze partijen aanvullende overeenkomsten aangaan zodat een passend niveau van bescherming gegarandeerd is.

2. In het geval van een gedeeltelijke of volledige reorganisatie of overdracht van activiteiten van mateco, register of commerce and companies number: B 173589, waarbij het haar zakelijke activiteiten reorganiseert, overdraagt of stopzet, of als een mateco, register of commerce and companies number: B 173589 failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden door wie de zakelijke activiteiten van mateco, register of commerce and companies number: B 173589 vervolgens geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd.

mateco, register of commerce and companies number: B 173589 spant zich naar redelijkheid in om u vooraf te informeren over het feit dat mateco, register of commerce and companies number: B 173589 uw gegevens aan voormelde derde vrijgeeft, maar u erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar kan zijn.

3. In zeldzame gevallen kan mateco, register of commerce and companies number: B 173589 verplicht zijn om uw persoonsgegevens vrij te geven op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving.

4. Wanneer wij u hebben geselecteerd als een gegadigde voor een vacature, kunnen we u gegevens delen met één van onze groepsmaatschappijen en gelieerde derden (zoals onze dienstverleners) om contact met u op te nemen over onze diensten.

5. Als u als uitzendkracht bij ons komt werken of als u voor bepaalde tijd bij ons in dienst komt, kunnen we uw persoonsgegevens delen met relevante collega's binnen de mateco -groep (dit kan collega's van andere kantoren/uit andere landen omvatten).

Toegang door derden

1. Ten behoeve van de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen we derden toegang tot uw persoonsgegevens toestaan.

2. In dat geval garanderen we hetzelfde niveau van bescherming als overeenkomstig dit privacybeleid door contractuele verplichtingen jegens deze werknemers en collega's af te dwingen.

Sociale media

Via internet en (onze eigen) sociale media-kanalen gaan we een dialoog aan met klanten, gebruikers van onze diensten/apps en bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel hiervan is het verstrekken van nuttige en relevante informatie en/of beantwoorden van via sociale media gestelde vragen. Wij volgen actief internet en sociale media-kanalen, zoals Facebook, Instagram, YouTube en blogs. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op elke vraag of opmerking te reageren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het door ons al dan niet reageren op content.

Bij het deelnemen aan webfeeds en het beantwoorden van vragen of reageren op opmerkingen kunnen we (persoons)gegevens verzamelen. Vanzelfsprekend verwerken we deze gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet aansprakelijk voor content die andere gebruikers van sociale media-kanalen plaatsen of voor hoe zij omgaan met persoonsgegevens.

Het staat u vrij om mateco, register of commerce and companies number: B 173589 al dan niet via deze sociale media-kanalen te volgen.

Automatische besluitvormig en profilering

Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en samenvoegen van (persoons)gegevens met het doel om u in bepaalde categorieën in te delen. Voor het opbouwen van uw profiel kan het profileringsalgoritme, in theorie, gebruik maken alle relevante soorten gegevens die in artikel 2 zijn genoemd. Raadpleeg voor meer informatie over hoe wij gegevens verkrijgen ons cookiebeleid.

Nadat de gegevens zijn verzameld, worden analyses uitgevoerd om ervoor te zorgen dat we automatisch bepaalde categorieën aan uw profiel kunnen toevoegen. Op deze manier zorgt profilering ervoor dat de content van onze websites, en die van onze apps, e-mails, aanbiedingen en advertenties, beter aansluit op uw interesses.

Profilering kan gevolgen hebben voor uw privacy (bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde informatie verkeerde (interesse)categorieën aan u gekoppeld hebben).  In dat geval kunt u contact opnemen op ons privacy e-mailadres privacy@mateco.lu om uw gegevens te laten corrigeren.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Daarom bieden wij de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

We doen alle mogelijke moeite om ons netwerk grondig te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en zakelijke gegevens van onze klanten, leveranciers en prospects te beschermen.

Voor wat betreft organisatie hebben we een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben ook de noodzakelijke processen en procedures ingesteld om dit beleid zo goed mogelijk te implementeren en op te volgen.

In contacten met verwerkers wordt de veiligheid van uw persoonsgegevens afgedwongen door middel van een contractuele overeenkomst.

Gebruik van GPS-trackers

Onze apparaten kunnen uitgerust zijn met GPS-trackers die realtime-gegevens versturen naar mateco, register of commerce and companies number: B 173589.

Wij verzamelen de volgende technische gegevens (alleen in verband met de aangesloten machine) via de GPS-trackers:

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt ons ook informeren over uw wens om uw recht uit te oefenen om de verwerking en doorgeefbaarheid van uw gegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Deze rechten kunnen gratis worden uitgeoefend door een duidelijk verzoek in te dienen gericht aan ons privacy e-mail adres privacy@mateco.lu, waarin u duidelijk vermeldt welk recht u wilt inroepen, vergezeld van een uitleg, een kopie van uw identiteitskaart en hoe we contact met u kunnen opnemen.

Als u het niet eens bent met het door ons gegeven antwoord, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

National Commission for Data Protection
1, avenue du Rock’n’Roll
4361 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
Tel.
“+352 26 10 60-1”
info@cnpd.lu
cnpd.public.lu

Aanpassingen van dit privacybeleid

We kunnen deze verklaring naar eigen goeddunken bijwerken of aanvullen. Daarom raden wij u aan om dit beleid regelmatig door te lezen om te zien hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.